Kaffemaskiner m.v.

Kaffemaskine, 40 k perkolator
Kaffemaskine, 40 k perkolator

Filterfri maskine.

125,00 Kr
Kaffemaskine, 80 k perkolator
Kaffemaskine, 80 k perkolator

Filterfri maskine

195,00 Kr
Kaffemaskine, 110 k perkolator
Kaffemaskine, 110 k perkolator

245,00 Kr
Thermokander, Rotpunkt
Thermokander, Rotpunkt

8,75 Kr
Thekander, Rotpunkt
Thekander, Rotpunkt

8,75 Kr
Serveringskande højglans
Serveringskande højglans

19,75 Kr